Algemene Voorwaarden STUDIO IRIS ZENDMAN
Artikel 1 - Definities
Opdrachtnemer: STUDIO IRIS ZENDMAN, gevestigd te Hengelo, KvK-nummer 88285332.
Opdrachtgever: De klant die de opdrachtnemer inhuurt voor grafisch ontwerp diensten.
Overeenkomst: De afspraak waarbij de opdrachtnemer werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever tegen betaling.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze voorwaarden gelden voor alle diensten van STUDIO IRIS ZENDMAN, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden niet erkend, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 3 - Offertes en Opdrachten
Offertes zijn geldig voor 14 dagen, tenzij anders vermeld.
Wijzigingen in de opdracht na acceptatie kunnen leiden tot extra kosten.
Artikel 4 - Tarieven en Betaling
Alle tarieven zijn exclusief BTW en eventuele bijkomende kosten.
Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.
Artikel 5 - Uitvoering van Opdrachten
De opdrachtnemer voert opdrachten uit naar beste inzicht en vermogen.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van correcte informatie.
Artikel 6 - Aansprakelijkheid en Klachten
STUDIO IRIS ZENDMAN is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
Klachten over het geleverde werk dienen binnen 14 dagen gemeld te worden.
Artikel 7 - Intellectueel Eigendom
Het intellectueel eigendom van het geleverde werk gaat over naar de opdrachtgever na volledige betaling.
De opdrachtnemer behoudt het recht om het gemaakte werk te gebruiken voor portfolio en promotiedoeleinden.
Artikel 8 - Wijziging en Annulering
Wijzigingen: Indien er wijzigingen in de overeenkomst nodig zijn, kunnen deze invloed hebben op de leveringstermijn en de kosten. Dergelijke wijzigingen dienen in overleg te worden vastgesteld en schriftelijk te worden overeengekomen.
Annulering door de Opdrachtgever: Als jij als opdrachtgever besluit de opdracht te annuleren, moet dit schriftelijk gebeuren. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor het werk dat tot dat moment is uitgevoerd, evenals voor eventuele andere gemaakte kosten.
Annulering door de Opdrachtnemer: STUDIO IRIS ZENDMAN behoudt zich het recht om de opdracht te annuleren of de samenwerking te beëindigen, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, indien de omstandigheden dit vereisen. In een dergelijk geval zullen de tot dan toe verrichte werkzaamheden in rekening worden gebracht.

Artikel 9 - Overmacht

In geval van overmacht (zoals ziekte, technische problemen) kan de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht onderbreken of verplaatsen

Artikel 10 - Slotbepalingen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen worden zoveel mogelijk in overleg opgelost.


Contactgegevens:
STUDIO IRIS ZENDMAN
Robert Stolzstraat 58, 7558 CB Hengelo
studio@iriszendman.com
iriszendman.com
0640955145
KVK: 88285332
BTW: NL004578642B29
IBAN: NL23 ASNB 8833 0405 50
BACK TO TOP